Forskningsmetode

Vitenskapelige problemstillinger, 
etikk og vitenskapsteori
Kvalitativ vs. kvantitativ metode
Den kvalitative forskningsprosessen
Forskningsdesign


       
    Introduksjon til kurset:

Forskningsmetode er et kurs som går gjennom den grunnleggende metodelæren i samfunnsvitenskap. Kurset gir en oversikt over framgangsmåter for innsamling og analyse av forskningsmateriale.

Innleveringsoppgaver (inntil 4 studenter kan samarbeide om oppgavene):

GEO370 og SOS107:
Det er fire innleveringsoppgaver som samlet utgjør en øving i utvikling av problemstilling og analyse av empiriske data. Studentene kan velge oppgavetema for innleveringsoppgavene fra European Social Survey (se ESSdata.ppt).
Dere velger én problemstilling (3-4 variabler fra ESS) og benytter denne problemstillingen i alle innleveringsoppgavene.

MET321:
Det er to innleveringsoppgaver som er en øving i utvikling av problemstilling for et forskningsprosjekt. Her kan dere velge tema selv (egen bacheloroppgave) - eller benytte oppgitt tema. 
 

Uke 42


   
1 Samfunnsvitenskapelige
      problemstillinger, etikk
      vitenskapsteori

2 Kvalitativ vs. kvantitativ
      metode

3 Kvalitativ forskning

4 ForskningsdesignESSdata.ppt:
Introduksjon til  ESS - European Social Survey  (semesteroppgavene for GEO370 og SOS107)
   
   
   
           
     

Pensum - uke 42

Ringdal, Kristen: Enhet og mangfold. Kap. 1-3, 5, 10, 19

Thagaard, Tove: Systematikk og innlevelse. Kap. 1, 3-5, 7-8

Dine mål

Du vil forstå hva som menes med utvikling av problemstillinger innenfor samfunnsvitenskap, kjenne til ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger til forskning, kjenne til sentrale forskningsetiske tema, lære om forskjellen mellom kvantitativ og kvalitativ metode og forstå rammene for kvalitativ forskningsmetode.